ข่าว

2022-03-30 กิจกรรมทำความสะอาดชุมชน


2022-03-22 กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์?(NO GIFE POLICY)
2021-12-13 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน ประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ. 2483 ผ่านทางระบบกลางทางกฎหมาย
2021-10-07 ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2021-10-06 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บางยางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
2021-10-04 คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
2021-08-31 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
2021-04-20 ลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564
2021-04-20 ประกาศศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปราจีนบุรี
2020-09-01 ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ
2020-08-17 บทความ 5 เรื่อง เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2020-08-07 ราคาประเมินคุณทรัพย์ของที่ดินที่สิิ่งปลูกสร้าง
2020-08-07 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
2020-05-29 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
2020-05-29 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2020-02-11 เรียน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ขรก พนง ทุกท่าน วันอังคารที่ 11 กพ 2563 ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดดำเพื่อไว้ทุกข์ให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา
2020-01-27 ประกาศ สรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2020-01-06 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี2563
2019-11-18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563
2019-09-30 อบต.บางยางจึงขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีรดน้ำศพในวันนนี้ เวลา16.00 น. ณ.วัดพลอยกระจ่างศรี นครนายก
2019-08-14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
2019-07-31 แจ้งพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน
2019-07-18 ประกาศเรื่องฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ภาคตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16 - 21 กรกฎาคม 2562 ฉบับที่ 1
2019-06-27 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2019-06-27 ประชาสัมพันธ์การย้ายที่อยู่ผู้สูงอายุ
2019-06-21 การประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติราชการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2019-05-17 ประชุมเพื่อวางแผน และร่วมขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านสร้าง ชั้น 2
2019-03-18 ขอให้เตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวน
2019-03-18 การเปิดให้บริการจัดทำบัตรปรจะจำตัวประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2019-03-18 รายงานสถานการณ์ความเค็มและปริมาณน้ำ
2019-01-30 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)
2019-01-29 งาน big cleansing day
2018-08-16 สนง.ปภ.ปจ.ขอรายงานปริมาณ น้ำฝน ประจำวันที่ 15 ส.ค 61
2018-08-15 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน" ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2561
2018-07-25 โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
2018-03-28 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 12 จุด ให้กับหมู่ที่ 1,4,6,7,8,9,10,11,12,13 หมู่ละ 1 จุด
2017-07-25 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านไร่ - บ้านบางแตน (สายทางที่ ๒๔) ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
2017-07-25 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านไผ่ดำ ? บ้านแหลมวน (สายทางที่ 26) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
2017-06-23 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหัวสะแก – บ้านบางรุ่งโรจน์ (สายทางที่ 5 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ )
2017-04-25 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหัวสะแก ? บ้างบางรุ่งโรจน์ (สายทางที่ 5) (พื้นที่ดำเนินการโครงการ หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 10) ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
2017-03-29 ราคากลาง กำจัดวัชพืช และผักตบชวาในลำคลองตำบลบางยาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
2017-01-27 ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจรถนน สายบ้านหัวสะแก - บ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ ๑๑ ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
2017-01-27 ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจร ถนนสายบ้านคลองโพธิ์ - บ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ ๑๑ ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
2017-01-27 ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
2016-11-14 ราคากลาง โครงการ เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
2016-11-14 ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างที่จอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
2016-11-14 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการขุดแหล่งน้ำพร้อมร่องคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
2016-09-22 ประกาศ รายชื่อผู้มายื่นเอกสารสอบราคาจ้างโครงการขุดแหล่งน้ำพร้อมร่องคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
2016-09-22 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อเอกสารสอบราคาจ้างโครงการขุดแหล่งน้ำพร้อมร่องคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
2016-08-03 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายเรียบแม่น้ำปราจีนบุรี สายทางที่ ๒๙ (ต่อจากถนนเดิม) ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
2016-08-01 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อเอกสารสอลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายเรียบแม่น้ำปราจีนบุรี สายทางที่ ๒๙ (ต่อจากถนนเดิม) ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
2016-08-01 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายเรียบแม่น้ำปราจีนบุรี สายทางที่ ๒๙ (ต่อจากถนนเดิม) ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
2016-08-01 ประกาศ รายชื่อผู้มายื่นเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายเรียบแม่น้ำปราจีนบุรี สายทางที่ ๒๙ (ต่อจากถนนเดิม) ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
2016-07-27 ราคากลาง โครงการขุดแหล่งน้ำพร้อมร่อง คูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
2016-07-01 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายเรียบแม่น้ำปราจีนบุรี สายทางที่ ๒๙ (ต่อจากถนนเดิม)
2016-06-21 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านไร่ - บ้านบางแตน (สายทางที่ ๒๔) ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
2016-06-20 ประกาศ รายชื่อผู้มายื่นซอง ครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านไร่ ? บ้านบางแตน (สายทางที่ 24) ตำบลบางยาง
2016-06-20 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อซองครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านไร่ ? บ้านบางแตน (สายทางที่ 24) ตำบลบางยาง
2016-06-14 ประกาศ รายชื่อผู้มายื่นซอง โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านไผ่ดำ ? บ้านแหลมวน (สายทางที่ 26) พื้นที่ดำเนินโครงการ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
2016-06-14 ประกาศ รายชื่อผู้มายื่นซอง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหัวสะแก ? บ้างบางรุ่งโรจน์ (สายทางที่ 5) (พื้นที่ดำเนินการโครงการ หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 10) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
2016-06-13 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะประมูลราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านวัด ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
2016-06-10 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านไผ่ดำ ? บ้านแหลมวน (สายทางที่ 26) พื้นที่ดำเนินโครงการ หมู่ที่ 1 ตำบลบางยาง ด้วยวิธีทางอิเล
2016-06-06 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหัวสะแก ? บ้างบางรุ่งโรจน์ (สายทางที่ 5) (พื้นที่ดำเนินการโครงการ หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 10) ด้วยวิธีทางอิเล็ก
2016-06-05 ประกาศ เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2559
2016-06-02 ประกาศ รายชื่อผู้มายื่นเอกสารประกวดราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านวัด ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
2016-05-10 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
2016-05-10 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
2016-05-03 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
2016-05-03 ประกาศ รายชื่อผู้มายื่นซองโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
2016-04-25 ราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านไผ่ดำ ? บ้านแหลมวน (สายทางที่ 26) พื้นที่ดำเนินโครงการ หมู่ที่ 1 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
2016-04-25 ราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านไร่ ? บ้านบางแตน (สายทางที่ 24) ตำบลบางยาง
2016-04-07 ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง หมู่ที่ 2
2016-02-18 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงทางหลวงชนบทเว้นการก่อสร้าง๗) พื้นที่ดำเนินการโครงการหมู่ที่ 6 (สายทางที่ 20)
2016-01-27 ราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
2016-01-07 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
2016-01-07 ประกาศ รายชื่อผู้มายื่อเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
2016-01-04 ประกาศ เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
2015-12-28 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
2015-12-28 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านวัด ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
2015-12-15 การยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี 2559

2022-04-27 ประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านวัด ตำบลบางยาง จำนวน 3 ช่วง


2022-04-12 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านวัด ตำบลบางยาง จำนวน 3 ช่วง
2022-04-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด 42-006 สายบ้านหัวสะแก-บ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ 2
2022-04-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-001 สายบ้านหัวดอน-บ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ 12
2022-04-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง ปจ.ถ.42-008 สายบ้านบางยาง หมู่ที่ 3
2022-03-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง ปจ.ถ.42-032 สายบ้านบางรุ่งโรจน์ หมุ่ที่ 10
2022-03-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์ กองช่าง
2022-03-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายสำเนาเอกสาร กองช่าง
2022-03-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลืองานกองการศึกษา
2022-03-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลเด็กปฐมวัย ประเดือนเมษายน
2022-03-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7366 ปราจีนบุรี
2022-03-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก
2022-03-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565
2022-03-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอินทาราม
2022-03-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กองคลัง
2022-03-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-014 สายบ้านคลองโพธิ์-บ้านบางเตย หมู่ที่ 13
2022-03-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง
2022-03-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-012 สายบ้านโพธิ์เย็น-บ้านบางแตน หมู่ที่ 11
2022-03-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-015 สายบ้านบางอีรำ หมู่ที่ 9
2022-03-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-017 สายบ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ 11
2022-03-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะเอนกประสงค์หน้าขาว) สำนักปลัด
2022-03-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะเอนกประสงค์หน้าขาว) สำนักปลัด
2022-02-25 ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำกน้าที่ช่วยเหลืองานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม
2022-02-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-035 สายบ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 10
2022-02-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-016 สายบ้านบางอีรำ-บ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 10
2022-02-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-036 สายบ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 10
2022-02-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-018 สายบ้านบางรุ่งโรจน์-บ้านบางแตน หมู่ที่10
2022-02-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อประปาชั่วคราวบริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 12
2022-02-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงคันดินบ่อประปาและสูบน้ำเพื่อภัยแล้ง หมู่ที่ 5
2022-02-15 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2022-02-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด)
2022-02-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด)
2022-02-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2022-02-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2022-01-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงาน กองช่าง
2022-01-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปทำหน้าที่ผู้ช่วยงานในกองคลัง
2022-01-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำหน้าที่ช่วยเหลืองานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2022-01-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป (สำนักปลัด)
2022-01-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2022-01-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือดุแลเด็กปฐมวัย
2022-01-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
2022-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ประกอบอาหารเลี้ยงเด็กปฐมวัย
2022-01-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ 11
2022-01-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)
2022-01-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)
2022-01-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1074 ปราจีนบุรี
2022-01-10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1
2021-12-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปทำหน้าที่ผู้ช่วยงานในกองคลัง
2021-12-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง
2021-12-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุุคคลภายนอกทำหน้าที่ช่วยเหลืองานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2021-12-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาแรงบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลเด็กปฐมวัย
2021-12-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป (สำนักปลัด) เพื่อปฏิบัติงานสำนักปลัด
2021-11-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง
2021-11-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง
2021-10-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ขององคืการบริหารส่วนตำบลบางยาง
2021-10-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ขององคืการบริหารส่วนตำบลบางยาง
2021-10-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเลือกตั้ง
2021-10-04 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 4
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำำหน้าที่ช่วยเหลือดุแลเด็กปฐมวัย
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำหน้าที่ช่วยเหลืองานกองการศึกษา
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล)
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม)
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์ กองช่าง
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สำนักปลัด
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล้กทรอนิกส์
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ประกอบอาหารเลี้ยงเด็กปฐมวัย
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กองคลัง
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพิมพ์เลเซอร์ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานสำนักปลัด
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยงานในกองคลัง
2021-09-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ อบต.บางยาง
2021-09-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตามโครงการจัดหาพัสดุและครุภัรฑ์ควบคุมและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
2021-09-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 พื้นที่ หมู่ 9,10,11,12,13
2021-09-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 พื้นที่หมุ่ 1,2,3,4,5,6,7,8
2021-09-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด
2021-09-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลุกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านวัด หมู่ที่ 5
2021-09-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลุกรังซ่อมแซมถนนลุกรัง สายบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 8
2021-09-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องคืการบริหารส่วนตำบลบางยาง
2021-09-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
2021-09-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2021-09-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำคลองสะตือ บ้านวัด หมู่ที่ 5
2021-09-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน (สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกาษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย)
2021-09-10 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมโรงจอดรถ หมู่ที่ 2
2021-09-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 กองการศึกษา
2021-09-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด)
2021-09-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2
2021-09-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงเพดานพร้อมว่อมแซมไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น
2021-09-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ในชุดคู่มือเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็ก บ้านบางรุ่งโรจน์
2021-09-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ในชุดคู่มือเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็ก วัดใหม่โพธิ์เย็น
2021-09-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ในชุดคู่มือเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็ก วัดอินทาราม
2021-09-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ในชุดคู่มือเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็ก วัดคลองเฆ่
2021-09-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง
2021-09-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง)
2021-08-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง หมู่ที่ 8
2021-08-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2021-08-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ประกอบอาหารเลี้ยงเด็กปฐมวัย
2021-08-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง
2021-08-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง
2021-07-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปทำหน้าที่ผู้ช่วยงานในกองคลัง
2021-07-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) กองคลัง
2021-07-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7366 ปราจีนบุรี
2021-07-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ประกอบอาหารเลี้ยงเด็กปฐมวัย
2021-07-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2021-07-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) ประจำปี 2564
2021-07-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปจ.ถ.42-035 สายบ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 10
2021-07-05 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3
2021-07-01 รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2564
2021-06-30 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
2021-06-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป (สำนักปลัด) เพื่อปฏิบัติงานสำนักปลัด
2021-06-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ประกอบอาหารเลี้ยงเด็กปฐมวัย
2021-06-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง
2021-06-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์ กองช่าง
2021-06-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนตามสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
2021-06-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2021-06-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม)
2021-06-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2021-06-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
2021-06-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
2021-06-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป (สำนักปลัด)
2021-05-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป (สำนักปลัด) เพื่อปฎิบัติงานสำนักปลัด
2021-05-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2021-05-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
2021-05-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
2021-05-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน ปจ.ถ.42-020 สายบ้านไร่-บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6
2021-05-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ (แบตเตอรี่) รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 7366 ปราจีนบุรี
2021-05-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนดชกรีตเสริมเหล็ก ปจ.ถ.42-001 สายบ้านหัวดอน-บ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ 12
2021-05-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง
2021-05-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานถ่ายสำเนาเอกสาร กองช่าง
2021-05-03 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จัดซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย (แบบ 3 ชั้น) เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564
2021-04-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2021-04-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง
2021-04-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปทำหน้าที่ผู้ช่วยงานในกองคลัง
2021-04-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง ปจ.ถ.42-020 สายบ้านไร่-บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6
2021-04-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Adapter Notbook)
2021-04-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไล่รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 7366 ปราจีนบุรี
2021-04-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปจ.ถ.42-009 สายบ้านวัด หมู่ที่ 5
2021-04-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปจ.ถ.42-014 สายบ้านคลองโพธิ์-บ้านบางเตย หมู่ที่ 13
2021-04-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปจ.ถ.42-013 สายบ้านคลองโพธิ์-บ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ 9
2021-04-05 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2
2021-04-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 2
2021-04-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3
2021-04-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้น้ำดื่ม 2 หัวจ่าย
2021-04-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์หน้าเมลามีน ขนาด 4 ฟุต (สำนักปลัด)
2021-04-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด)
2021-04-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง)
2021-04-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด)
2021-04-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง)
2021-04-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์พร้อมเช็คช่วงล่างรถยนต์ส่วนกลาง 7366 ปราจีนบุรี
2021-04-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์พร้อมเช็คช่วงล่างรถยนต์ส่วนกลาง กจ 1074 ปราจีนบุรี
2021-04-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์อะไหล่เครื่องยนต์รถบรรทุกน้ำ 82-2528 ปราจีนบุรี
2021-04-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2021-03-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านง่รครัว (น้ำดื่ม ) องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
2021-03-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลเด็กปฐมวัย
2021-03-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำหน้าที่ช่วยเหลืองานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2021-03-31 จัดซื้อน้ำดื่มให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
2021-03-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง
2021-03-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด 42-032 สายบ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 10
2021-03-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปจ.ถ.42-003 สายบ้านหัวดอน-บ้านบางยาง หมู่ที่ 3
2021-03-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปจ.ถ.42-019 สายบ้านบ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 10
2021-03-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-018 สายบ้านบางรุ่งโรจน์-บ้านบางแตน หมู่ที่ 10
2021-03-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมลูกรัง พร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-007 สายบ้านหัวสะแก หมู่ที่ 2
2021-03-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-015 สายบ้านบางอีรำ หมู่ที่ 9
2021-03-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง ปจ.ถ.42-017 สายบ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ 11
2021-03-16 ประกวดราคาจ้างโครงการกาอสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ปจ.ถ.42-026 สายบ้านไผ่ดำ-บ้านแหลมวน หมู่ที่ 4-1 บ้านไผ่ดำ บ้านแหลมวน
2021-03-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
2021-03-10 ประกาศ จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง หมู่ที่ 4
2021-03-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมสูบน้ำเข้าบ่อประปา หมู่ที่ 5
2021-03-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสูบเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12
2021-03-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมบดอัด 42-009 สายบ้านวัด หมู่ที่ 5
2021-03-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-020 สายบ้านไร่-บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 8
2021-03-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง
2021-03-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง
2021-03-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง
2021-03-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบอะไกล่รถยนต์ส่วนกลาง กข 7366 ปราจีนบุรี
2021-03-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2021-03-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
2021-03-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
2021-03-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ประกอบอาหารเลี้ยงเด็กปฐมวัย
2021-02-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-030 สายบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 8
2021-02-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-023 สายบ้านท่าช้าง-บ้านบางไซร์ หมู่ที่4 หมู่ที่ 8
2021-02-19 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2021-02-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุฯภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
2021-02-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง
2021-02-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดภัยแล้ง
2021-02-05 ยกลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก
2021-02-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดภัยแล้ง
2021-02-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พื้นที่ หมู่ 9,10,11,12,13 (ระลอกใหม่)
2021-02-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พื้นที่ หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8 (ระลอกใหม่)
2021-02-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 6 ฟุต
2021-02-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ประกอบอาหารเลี้ยงเด็กปฐมวัย
2021-02-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
2021-02-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
2021-02-01 ประกาศผูนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2021-01-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดภัยแล้ง
2021-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
2021-01-25 ประกาศผ฿้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง
2021-01-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง
2021-01-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต (กองคลัง)
2021-01-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง ปจ.ถ. 42-034 สายบ้านวัดพร้อมปักไม้ยูคา หมู่ 5
2021-01-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ. 42-027 สายบ้านไผ่ดำ หมู่ 6
2021-01-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนถนนลูกรัง ปจ.ถ. 42-029 บ้านแหลมวนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1
2021-01-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องพิมพ์ กองช่าง
2021-01-05 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสมรา 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)
2020-12-15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2020-10-01 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข่อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4
2020-07-23 ประกาศการขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562
2020-07-03 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข่อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3
2020-06-08 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปจ.ถ.42-023 บ้านท่าช้าง-บ้านบางไซร์ หมู่ที่ 8
2020-06-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-007 สายบ้านหัวสะแก พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ 2
2020-06-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-014 สายบ้านคลองโพธิ์-บ้านบาง พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ 13
2020-06-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-017 สายบ้านโพธิ์เย็น พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10
2020-06-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-035 สายบ้านบางรุ่งโรจน์ พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ 10
2020-06-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-036 สายบ้านบางรุ่งโรจน์ พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ 10
2020-06-02 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2020-06-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
2020-06-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1.pdf
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อทำหน้าที่ประกอบอาหารเลี้ยงเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง)
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด)
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเรือพร้อมตกแต่ง โครงการแห่พระทางน้ำ
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำ
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลเด็กปฐมวัย
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป (สำนักปลัด)
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปทำหน้าที่ผู้ช่วยงานในกองคลัง
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำหน้าที่ช่วยเหลืองานกองการศึกษา
2019-11-18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ
2019-11-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล)
2019-11-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการแห่พระทางน้ำ ประจำปี 2562
2019-11-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแห่พระทางน้ำ ประจำปี 2562
2019-10-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4
2019-09-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (สำนักปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
2019-09-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่จะใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
2019-09-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปจ.ถ.42-016 บ้านบางอีรำ-บ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 10 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
2019-09-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปจ.ถ.42-031 บ้านแหลมวน หมู่ที่ 1 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จะังหวัดปราจีนบุรี
2019-09-20 แบบ บก.06 โครงการซื้อลูกรังซ่อมแซมลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-001 สายบ้านหัวดอน-บ้านโพธิ์เย็น พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ 12
2019-09-20 แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปจ.ถ.42-013 บ้านคลองโพธิ์-บ้านโพธิ์เย็น พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ 9
2019-09-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนวัสดุคงทนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หกมายเลขทะเบียน กข 7366 ปราจีนบุรี
2019-09-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปจ.ถ.42-012 บ้านโพธิ์เย็น-บ้านบางแตน หมู่ที่ 11
2019-09-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
2019-09-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถน สายบ้านวัด หมู่ที่ 5 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราาจีนบุรี
2019-09-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-020 สายบ้านไร่-บ้านท่าช้าง พื้นที่ดำเนินการหมู่ 8
2019-09-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง ปจ.ถ.42-032 สายบ้านบางรุ่งโรจน์ พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ 10 ,โครงการซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง ปจ.ถ.42-018 สายบ้านบางรุ่งโรจน์ พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ 10 และโครงการซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง ปจ
2019-09-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-001 สายบ้านหัวดอน-บ้านโพธิ์เย็น พื้นที่ดำเนินการหมู่ 12
2019-08-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยงานด้านแผนที่ภาษี
2019-08-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
2019-08-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ปจ.ถ.42-007 หมู่ที่ 2 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
2019-08-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบางอีรำ-บ้านบางรุ่งโรจน์ (สายทางที่ 16) พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ ๙ ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
2019-08-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
2019-08-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
2019-08-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
2019-08-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
2019-08-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
2019-08-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
2019-08-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารไฟฟ้ารั้ว ค.ส.ล. พร้อมทาสีห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
2019-08-09 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบางอีรำ หมู่ที่ ๙ พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ ๙ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปจ.ถ.๔๒-๐๑๑ บ้านโพธิ์เย็น-บ้านบางเตย พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ ๑๑ ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
2019-08-08 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบางอีรำ หมู่ที่ ๙ พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ ๙ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปจ.ถ.๔๒-๐๑๑ บ้านโพธิ์เย็น-บ้านบางเตย พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ ๑๑ ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
2019-07-26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบางอีรำ หมู่ 9 พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ 9 และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปจ.ถ.42-011 บ้านโพธิ์เย็น-บ้านบางเตย พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ 11 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ด
2019-07-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปจ.ถ.42-028 บ้านไผ่ดำ-บ้านบางไซร์ หมู่ 4 สาย ปจ.ถ.42-026 บ้านไผ่ดำ-บ้านแหลมวน หมู่่ 6 (e-bidding)
2019-07-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3
2019-06-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลองโพธิ์-บางเตย หมู่ที่ 13
2019-04-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2
2019-01-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1
2018-09-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปจ.ถ.42-013 บ้านคลองโพธิ์-บ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ 11
2018-08-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปจ.ถ.42-016 บ้านบางอีรำ - บ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 10
2018-03-28 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 12 จุด ให้กับหมู่ที่ 1,4,6,7,8,9,10,11,12,13 หมู่ละ 1 จุด
2018-03-08 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 10
2018-01-31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.42-005 สายบ้านหัวสะแก - บ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 2, 11 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีปร
2017-06-27 ประกาศสอบราคา โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ดำเนินการ ม.๕ บ้านวัด, ม.๓ บ้านบางยาง, ม.๒ บ้านหัวสะแก
2017-06-27 ประกาศสอบราคา โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ดำเนินการ ม.๕ บ้านวัด, ม.๓ บ้านบางยาง, ม.๒ บ้านหัวสะแก
2017-06-15 ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านคลองโพธิ์ - บ้านบางเตย (สายทางที่ 14) (พื้นที่ดำเนินโครงการ หมู่ที่ 13)
2017-06-05 ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านไร่ - บ้านบางแตน (สายทางที่ 24) ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
2017-05-24 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านไผ่ดำ – บ้านแหลมวน (สายทางที่ 26) พื้นที่ดำเนินโครงการ หมู่ที่ 1 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
2017-04-25 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหัวสะแก - บ้างบางรุ่งโรจน์ (สายทางที่ 5) (พื้นที่ดำเนินการโครงการ หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 10) ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีน
2016-09-08 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขุดแหล่งน้ำพร้อมร่อง คูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
2016-07-13 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๑
2016-05-16 ประกวดราคาจ้าง ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านวัด ตำบลบางยาง
2015-12-17 ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558
2015-07-27 ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
2015-07-10 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านหัวดอน - บ้านโพธิ์เย็น(พื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ฯลฯหมูที่ ๑๒)
2015-07-08 โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านคลองโพธิ์ ? บ้านโพธิ์เย็น (พื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ฯลฯ หมู่ที่ 9)
2015-06-22 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหัวสะแก - บ้านโพธิ์เย็น(พื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง หมู่ที่ ๒)
2015-06-09 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ปจ ๔๐๓๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๗ หมู่ที่ ๑๑
2015-04-07 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านท่าช้างบ้านบางไซร์(พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างฯลฯ หมู่ที่ 8)
2015-04-03 โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
2015-03-20 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ม.8 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2015-03-20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบางอีรำ ? บ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 9 ? หมู่ที่ 10
2015-03-03 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองโพธิ์ - บ้านโพธิ์เย็นหมู่ที่ 11 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
2015-02-09 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ปจ ๔๐๓๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๗ หมู่ที่ ๑๑
2015-02-05 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
2014-04-03 โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
2014-03-20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 เส้นกลางหมู่บ้านต่อจากเดิม
2013-09-13 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองโพธิ์ - บ้านบางขาม หมูที่ ๑๓
2013-03-01 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านไผ่ดำ หมู่ที่ 6 - บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบางยาง
2013-03-01 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านไผ่ดำ หมู่ที่ 6 - บ้านบางไซร์ หมู่ที่ 4

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์และโทรสาร: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th
e-mail : tambolbangyang@gmail.com