สภาพข้อมูลพื้นฐาน


ที่ตั้ง

       องค์การบริหารส่วนตำบลบางยางตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหัวสะแก หมู่ที่ 2  ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  ถนนสาย 3481 และ 3481 (เดิม) (สายบ้านสร้าง – บางขนาก) ห่างจากอำเภอประมาณ 14 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ 34 กิโลเมตร  พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลบางยางมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  เหมาะแก่การทำการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพทำนา มีแม่น้ำสายสำคัญคือ แม่น้ำปราจีนบุรี และแม่น้ำนครนายก มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติดังนี้คือ คลอง 27 แห่ง คือ

คลองบางกะสาม หมู่ที่ 1
คลองตำหรู หมู่ที่ 1
คลองบางไทร หมู่ที่ 1
คลองลัด หมู่ที่ 2
คลองบ้าน หมู่ที่ 2
คลองบางยาง หมู่ที่ 3
คลองบางไซร์ หมู่ที่ 4
คลองบ้านวัด หมู่ที่ 5
คลองลาดจิก หมู่ที่ 5
คลองลำไผ่ดำ หมู่ที่ 6
คลองสาน หมู่ที่ 6
ลำรางวังลาน หมู่ที่ 6
คลองบางลำพู หมู่ที่ 7
ชวดขวาง หมู่ที่ 7
คลองเฆ่ หมู่ที่ 8
ชวดบางอีรำ หมู่ที่ 9
ชวดบางวิก หมู่ที่ 9
คลองบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 10
คลองหอทองน้อย หมู่ที่ 11,13
คลองโพธิ์เย็น หมู่ที่ 11
คลองปากกระจ่า หมู่ที่ 11
คลองโพธิ์ หมู่ที่ 13
ชวดบางผักตบ หมู่ที่ 7
ชวดอ้ายเพลิง หมู่ที่ 11
ลำชวดกรด-ลำชวดตลาด หมู่ที่ 6
คลองสะตือ หมู่ที่ 5
คลองบางอีรำ หมู่ที่ 9
 

อาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยางมีเนื้อที่ประมาณ 41 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,716 ไร่ มีความหนาแน่นของประชากร ประมาณ 93 คน ต่อตารางกิโลเมตร ดังนี้คือ

ทิศเหนือ    ติดต่อกับตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศใต้    ติดต่อกับตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีและตำบลบางกระเจ็ด
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีและตำบลโยธะกา 
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาธารณสุข
สถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง คือ
1.สถานีอนามัยตำบลบางยาง
2.สถานีอนามัยบ้านบางรุ่งโรจน์

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านสร้าง 3 สาย
มีสมาชิก อปพร.จำนวน 76 นาย

สถาบันและองค์การทางศาสนา
วัด จำนวน 3 แห่ง คือ
1. วัดอินทาราม หมู่ที่ 5
2. วัดใหม่โพธิ์เย็น หมู่ที่ 11
3. วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม หมู่ที่ 13

ทรัพยากรธรรมชาติ
 - ทรัพยากรดิน สภาพดินโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นดินเปรี้ยว
 - ทรัพยากรน้ำ มีแม่น้ำสายที่สำคัญอยู่ 2 สาย คือ  แม่น้ำปราจีนบุรี  แม่น้ำนครนายก

26/10/2016

1605

ดูครั้ง

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์และโทรสาร: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th
e-mail : tambolbangyang@gmail.com