สถานที่สำคัญในตำบล


สถาบันและองค์การทางศาสนา
          วัด จำนวน 3 แห่ง คือ            
1. วัดอินทาราม    หมู่ที่  5
2. วัดใหม่โพธิ์เย็น หมู่ที่  11
3. วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม หมู่ที่ 13

 

วัดอินทราราม 

 


 
ประวัติวัดอินทาราม (หลวงพ่อคุ้ม) 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางประกงมีเหตุการณ์สำคัญ 2 ช่วงเวลา คือ 1. ในวันที่ 19 ธันวาคม รศ.127 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับพักเรือพระที่นั่งเมื่อครั้งเสด็จประพาสฉะเชิงเทรา 2.กรมหลวงชุมพรฯได้ถวายหอนั่งของท่านสร้างเป็นโบสถ์เก่า(หอนั่งสมัยก่อนหมายถึง บ้านที่อยู่อาศัยของคนสมัยโบราณซึ่งต่อมาจากเรือนใหญ่สำหรับเป็นที่นั่งเล่นของผู้มีฐานะในสมัยนั้น)นอกจากนี้ยังถวายเตียงนอนให้พระบุญเรือง 1 หลัง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
 
อำเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
พนง.จ้างเหมา
ทั่วไป(คน)
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
พนง.จ้างตามภารกิจ(คน)
รวม
ผู้ดูแล
เด็ก
(คน)
จำนวน
นักเรียน(คน)
บ้านสร้าง อบต.
บางยาง
ศพด.ร.ร.วัดอินทาราม - 1 1 26
ศพด.ร.ร.วัดใหม่โพธิ์เย็น - 1 1 11
ศพด.ร.ร.วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม - 1 1 10
ศพด.ร.ร.วัดคลองเฆ่ 1 - 1 12
ศพด.ร.ร.บางรุ่งโรจน์ 1 - 1 12

 

26/10/2016

1345

ดูครั้ง

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์และโทรสาร: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th
e-mail : tambolbangyang@gmail.com