ประวัติความเป็นมา


LOGO

ประวัติย่อ

            พ.ศ.2540 ตั้งแต่เริ่มมีองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก  โดยมี  นายทวีป  นวลสุวรรณ์  ดำรงตำแหน่งประธานบริหารได้ใช้สำนักงานกำนันเป็นที่ทำการ อบต.บางยาง  ณ.หมู่ที่  5  ต.บางยาง  ต่อมา  พ.ศ.2547  ในสมัยนายก  ชม  นาบำรุง  พร้อมสมาชิกสภา อบต.มีมติเห็นชอบจากสภาในโครงการซื้อที่ดินและถมดินปรับสภาพพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมในการสร้างที่ทำการ  อบต.บางยาง  โดยซื้อที่ดิน  ณ  หมู่ที่  2  จาก  นายประเสริฐและนางพเยาว์  อยู่เมือง  เป็นจำนวน  4  งาน  และต้องขอประกาศเกียรติคุณ  ยกย่อง  สรรเสริญให้แก่  นายประเสริฐและนางพเยาว์  อยู่เมือง  มา  ณ  โอกาสนี้ด้วย  ที่ทั้งสองท่านได้บริจาคที่ดินแห่งนี้ให้อีก  3  งานรวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด  7  งาน  และต่อมา ในปี  พ.ศ.2548.  ในสมัยนายก ทวีป นวลสุวรรณ์ และสมาชิกสภา อบต. สมัยปัจจุบันนี้ได้มีมติเห็นชอบจากสภาว่าที่ทำการ  อบต. ที่ใช้สำนักงานกำนันเดิมอยู่นั้นอยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานและบริการประชาชนโดยเกรงว่าเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นได้  สภาจึงมีมติเห็นชอบที่จะย้ายที่ทำการ  อบต.  โดยเช่าสถานที่โรงเรือนของนางสังวาลย์  พ่วงพงษ์  ณ หมู่ที่ 5  ต. บางยาง  จนถึงปัจจุบันนี้  และต่อมาในปี  พ.ศ.  2549  นายกทวีป  นวลสุวรรณ์  พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา  อบต.  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างที่ทำการ  อบต.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการให้มีความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น  จึงมีมติเห็นชอบจากที่ประชุมสภาอนุมัติโครงการก่อสร้างที่ทำการ  อบต.  บางยาง  ณ  หมู่ที่ 2  แห่งนี้โดยมีระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจ้างเป็นเวลา 8 เดือนด้วยงบประมาณการก่อสร้าง 2,883,297  บาท โดยวิธีประกวดราคาได้ผู้รับเหมาก่อสร้างเรียบร้อยแล้วคือ  บริษัท สนธิแอนด์ซัน จำกัด จังหวัด ชลบุรี 

            ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2551  ทางคณะผู้บริหารเห็นว่าสถานที่  ที่มีอยู่ในขณะนี้เมื่อสร้างที่ทำการ  อบต.  เสร็จแล้วจะมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะแคบและจำกัด จึงมีนโยบายที่จะซื้อที่ดินทางด้านทิศตะวันออกเพิ่มอีก 2 งาน  ต่อไป

______________ 

26/10/2016

955

ดูครั้ง

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์และโทรสาร: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th
e-mail : tambolbangyang@gmail.com