เขตการปกคอง


เขตการปกครอง
 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวนหมู่บ้านละ 2 คน รวม 26 คน ดังนี้คือ

หมู่ที่ หมู่บ้าน ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 แหลมวน นางบำรุง สันติวงษ์
นายประสาท  เชยคนชม
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
2 หัวสะแก นายมงคล  เสาวคนธ์
นายอำนวย  บุญยืน
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
3 บางยาง นายวิเชียร  เปรมจิตร์
นายประจักร์  พ่วงพงษ์
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
4 บางไซ นางสาวรัตนาพร  จิตรคล้ำ
นายชำนาญ  ทวีการ
สมาชิกสภา อบต.
ประธานสภา
5 บ้านวัด นายมนตรี  คงบุญ
นางประคอง  จิตรคล้ำ
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
6 ไผ่ดำ นางชวนพิศ  สุริศรี
นายบุเรศ  ทองเอม
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
7 บ้านไร่ นายลำจวน  อุตระ
นายสวง  จ้อยเจริญ
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
8 ท่าช้าง นายพิเชษฐ์  เฉิดฉาย
นายพิชัย  นวลสุวรรณ์
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
9 บางอีรำ นายทินกร  วงค์กำภู
นายสุวรรณ  ลาลี
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
10 บางรุ่งโรจน์ นายวัลลภ  บุญคง
นายมาโนช  พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
11 โพธิ์เย็น นายจีรพันธุ์  นวลสุวรรณ์
นายวิโรจน์  ยิ้มแย้ม
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
12 หัวดอน นายประเวช  ผิวคล้ำ
นายต่อศักดิ์  ถาวร
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
13 คลองโพธิ์ นายณรงค์  ถาวร
นายสุเทพ  บุญยะ
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.ประชากร

 

ประชากร
มีประชากรทั้งสิ้น 3,852 คน แยกเป็นชาย 1,891 หญิง 1,949 ดังนี้คือ

 
หมู่ที่ หมู่บ้าน ครัวเรือน จำนวนประชากร ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ชาย หญิง รวม
1. แหลมวน 40 76 80 154  

 

 

 

 

นายสัญญา    สุนทร

 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1

2. หัวสะแก 146 252 256 508

 

 

 

นางบุญล้อม  เสาว์คนธ์

 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2

3. บางยาง 40 89 97 186
 

 

 
นายช่อ

 

เปรมจิตร์

 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3

4. บางไซ 42 93 89 186  

 

 

 

 

นายช้วน  โพธิ์พึง

 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4

5. บ้านวัด 96 148 174 322  

 

 

 

 

นายทองเจือ   ถาวร

 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5

6. ไผ่ดำ 67 127 144 271  

 

 

 

 

นางสุภาภรณ์   ทองเอม

 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6

7. บ้านไร่ 26 67 65 132  

 

 

 

 

นายทวีชัย   โพธิ์โต

 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7

8. ท่าช้าง 74 115 131 246  

 

 

 

 

นายพิชัย   นวลสุวรรณ์

 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8

9. บางอีรำ 78 140 157 299  

 

 

 

 

นายเอกอุดม  ชื่นชม

 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9

10. บางรุ่งโรจน์ 184 320 321 641  

 

 

 

 

นายดำรงค์  พูลสวัสดิ์

 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10

11. โพธิ์เย็น 89 173 167 340  

 

 

 

 

นายพยนต์    พฤกษา(กำนัน)

 

กำนัน หมู่ 11

12. หัวดอน 58 139 121 260  

 

 

 

 

นางสมฤดี   อยู่คง

 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12

13.
 
คลองโพธิ์ 90 152 157 309  

 

 

 

 

นายณรงค์    ทองคำ

รวม 1,030 1,891 1,949 3,852

 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13

 
 
 
 

26/10/2016

1619

ดูครั้ง

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์และโทรสาร: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th
e-mail : tambolbangyang@gmail.com