ยุทธศาสตร์การพัฒนา


ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง คำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบาย การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี นโยบายการพัฒนาอำเภอบ้านสร้าง ตลอดจนนโยบายการพัฒนาของ ผู้บริหารดังนี้
  1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาดังนี้
1.1 ก่อสร้างและพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ให้มีปริมาณเพียงพอประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก
1.2 ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 
1.3 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และสาธารณูปการให้มีความเหมาะสมเพียงพอ
  2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ แนวทางพัฒนาดังนี้
2.1 พัฒนาส่งเสริมอาชีพ กิจการพาณิชย์ให้แก่ประชาชน
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ด้านการพัฒนาคนและสังคม แนวทางการพัฒนาดังนี้
3.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
3.3 สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
3.4 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน
3.5 จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ลานกีฬาสาธารณะ เพื่อให้บริการประชาชน
  4. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาดังนี้
4.1 สนับสนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่จำเป็นที่ใช้ในการศึกษา
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่คลอบคลุมทั่วถึง
4.3 ส่งเสริมการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนางานรัฐพิธีต่างๆ
4.4 รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรู้คุณค่าของวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนาดังนี้
5.1 จัดให้การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้แก่ คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.2 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน
5.3 พัฒนาปรับปรุง การปฏิบัติงานบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
5.4 ส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สวัสดิการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้
5.5 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
  6. ด้านความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการพัฒนาดังนี้
6.1 จัดให้มีและส่งเสริมความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  7. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาดังนี้
7.1 ส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

26/10/2016

799

ดูครั้ง

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์และโทรสาร: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th
e-mail : tambolbangyang@gmail.com