กองทุนหลักประกันสุขภาพ


 ความเป็นมาของโครงการ 
โครงการที่ได้รับการอนุมัติปรจำปีงบประมาณ 2556 1.โครงการควบคุมและป้องกันเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/ภาวะอ้วน ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ปี 2556 จำนวน 71,530 บาท 2.โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพป้องกันโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2556 จำนวน 4,320 บาท 3.โครงการฝากครรภ์ทันที แม่ลูกสุขภาพดี ปี 2556 จำนวน 6,400 บาท 4.โครงการท้องถิ่นกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัยในชุมชน ปี 2556 จำนวน 43,060 บาท 5.โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. บายาง ปี 2556 จำนวน 12,200 บาท 6.โครงการบริการเยี่ยมและฟื้นฟูด้านสมรรถภาพแก่ผู้พิการ ปี 2556
จำนวน 7,400 บาท

ความรู้เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ


คณะกรรมการบริหารงาน

26/10/2016

802

ดูครั้ง

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์และโทรสาร: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th
e-mail : tambolbangyang@gmail.com