การยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี 2559


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
 
เรื่อง  การยื่นแบบและชำระค่าภาษี ประจำปี  2559 

 
 
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                     กำหนดยื่นแบบ ภายในเดือน  กุมภาพันธ์ 
 
                                                       และชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม  ของทุกปี
 
2.ภาษีบำรุงท้องถิ่น                            กำหนดแบบยื่น  และชำระภาษีภายในเดือน
 
                                                       เมษายน ของทุกปี
 
3.ภาษีป้าย                                        กำหนดแบบยืนแบบ ภายในเดือน มีนาคม
 
                                                        และชำระภาษี ภายในเดือน เมษายน   
 
                “ พร้อมใจเสียภาษี                 เพื่อท้องที่พัฒนา
 
                     เริ่มแต่มกรา                        พ้นเมษาค่าปรับแพง 
 
                        กองคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง  โทร.037-295181

15/12/2015

563

ดูครั้ง

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์และโทรสาร: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th
e-mail : tambolbangyang@gmail.com