สมาชิกสภา อบต.บางยาง


ประธานสภา

นายบุเรศ ทองเอม
ประธานสภาอบต.บางยาง

รองประธานสภา

นายพิเชษฐ์ เฉิดฉาย
รองประธานสภาอบต.บางยาง

 

นางภัทรวดี ธนะโรจชูเดช
เลขานุการสภาอบต.บางยาง

นางบำรุง สันติวงษ์

นางบำรุง สันติวงษ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1

นายประยง เจริญแก้ว
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1

นายอำนวย ยุญยืน

นายอำนวย ยุญยืน
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2

เชาวลิต หลงศิริ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2

นายประจักร์ พ่วงพงษ์

นายประจักร์ พ่วงพงษ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3

นายวิเชียร เปรมจิตร์

นายวิเชียร เปรมจิตร์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3

นางอำนวย โพธิ์พึ่ง

นางอำนวย โพธิ์พึ่ง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4

นายชำนาญ ทวีการ

นายชำนาญ ทวีการ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4

นางประคอง จิตร์คล้ำ

นางประคอง จิตร์คล้ำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5

 

 

นายบุเรศ ทองเอม

นายบุเรศ ทองเอม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6

นางชวนพิศ สุริศรี

นางชวนพิศ สุริศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6

นายสายชล นวลสุวรรณ์

นายสายชล นวลสุวรรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7

นายพิษณุรัตน์ ทองดี

นายพิษณุรัตน์ ทองดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7

นายพิเชษฐ์ เฉิดฉาย

นายพิเชษฐ์ เฉิดฉาย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8

นายนิรุจ โฉมเฉิด

นายนิรุจ โฉมเฉิด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8

นายสุวรรณ ลาลี

นายสุวรรณ ลาลี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9

นายสมเกียรติ พูลสวัสดิ์

นายสมเกียรติ พูลสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9

นายวัลลภ บุญคง

นายวัลลภ บุญคง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10

นายสุชิน สุมาลัย

นายสุชิน สุมาลัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10

นายจีรพันธ์ นวลสุวรรณ์

นายจีรพันธ์ นวลสุวรรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11

 

 

นายประเวช ผิวคล้ำ

นายประเวช ผิวคล้ำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12

นายต่อศักดิ์ ถาวร

นายต่อศักดิ์ ถาวร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12

นายประไพ แก้วกล่ำ

นายประไพ แก้วกล่ำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13

นายณรงค์ ถาวร

นายณรงค์ ถาวร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13

 

26/10/2016

865

ดูครั้ง

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์และโทรสาร: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th
e-mail : tambolbangyang@gmail.com