สำนักปลัด


                                                                        

                                                         

 

                                                          

 
 

ส่วนสำนักปลัด
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับงานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิกอบต. คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครอง บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของอบต.ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 ด้าน คือ

1.งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานสารบรรณ
-งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
-งานบริหารงานบุคคล
-งานเลือกตั้ง
-งานตรวจสอบภายใน

2.งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานนโยบายและแผนพัฒนา
-งานวิชาการ
-งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
-งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
-งานงบประมาณ

3.งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานกฎหมายและนิติกรรม
-งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
-งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
-งานระเบียบการคลัง
-งานข้อบัญญัติ อบต.

4.งานเทศกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานเทศกิจ
-งานรักษาความสงบเรียบร้อย
-งานสนับสนุนและบริการ

5.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานอำนวยการ
-งานป้องกัน
-งานช่วยเหลือฟื้นฟู
-งานกู้ภัย

6.งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

26/10/2016

1837

ดูครั้ง

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์และโทรสาร: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th
e-mail : tambolbangyang@gmail.com