กองคลัง


 

 

 

 

ส่วนการคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ
+ การจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภท 
+ งานเกี่ยวกับการเงินการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต.รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ
+ การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 
+ การหักภาษีและนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำ
+ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของอบต.การยืมเงินทดรองราชการ
+ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินตรวจสอบงานของจังหวัด และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระการจัดเก็บภาษ
+ การประเมินภาษี 
+ การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การพัฒนารายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ด้าน คือ

1.งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน
-งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
-งานเก็บรักษาเงิน

2.งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานการบัญชี
-งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
-งานงบการเงินและงบทดรอง
-งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
-งานพัฒนารายได้
-งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
-งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
-งานพัสดุ
-งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

26/10/2016

1138

ดูครั้ง

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์และโทรสาร: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th
e-mail : tambolbangyang@gmail.com