กองช่าง


 

 

ส่วนโยธา มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ

การสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของอบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติ

หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ด้าน คือ

1.งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานก่อสร้างและบูรณะถนน
-งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
-งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
-งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
-งานวิศวกรรม
-งานประเมินราคา
-งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
-งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
-งานออกแบบ

3.งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
-งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
-งานระบายน้ำ
-งานจัดตกแต่งสถานที่

4.งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
-งานสำรวจและแผนที่
-งานวางผังพัฒนาเมือง
-งานควบคุมทางผังเมือง
-งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

26/10/2016

1495

ดูครั้ง

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์และโทรสาร: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th
e-mail : tambolbangyang@gmail.com