กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังกรณีพบเห็นการทุจริต


           ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จำเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา  โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

           องค์การริหารส่วนตำบลบางยาง ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจึงจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต ให้ประชาชน คนในชุมชนมีส่วนช่วยกันและเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าวขึ้น

           หากท่านพบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ ตามช่องทาง ดังนี้

สายตรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ติดต่อ 098-848-8298

สายตรง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ติดต่อ 092-964-2365

26/10/2016

213

ดูครั้ง

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์และโทรสาร: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th
e-mail : tambolbangyang@gmail.com