ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2022-03-30 กิจกรรมทำความสะอาดชุมชน (ดู : 165)


2022-03-22 กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์?(NO GIFE POLICY) (ดู : 166)
2021-12-13 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน ประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ. 2483 ผ่านทางระบบกลางทางกฎหมาย (ดู : 192)
2021-10-07 ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 270)
2021-10-06 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บางยางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 275)
2021-10-04 คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 277)
2021-08-31 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (ดู : 302)
2021-04-20 ลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 182)
2021-04-20 ประกาศศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปราจีนบุรี (ดู : 242)
2020-09-01 ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ (ดู : 396)
2020-08-17 บทความ 5 เรื่อง เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 258)
2020-08-07 ราคาประเมินคุณทรัพย์ของที่ดินที่สิิ่งปลูกสร้าง (ดู : 169)
2020-08-07 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 174)
2020-05-29 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 177)
2020-05-29 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 281)
2020-02-11 เรียน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ขรก พนง ทุกท่าน วันอังคารที่ 11 กพ 2563 ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดดำเพื่อไว้ทุกข์ให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา (ดู : 756)
2020-01-27 ประกาศ สรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 308)
2020-01-06 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี2563 (ดู : 131)
2019-11-18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 343)
2019-09-30 อบต.บางยางจึงขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีรดน้ำศพในวันนนี้ เวลา16.00 น. ณ.วัดพลอยกระจ่างศรี นครนายก (ดู : 545)
2019-08-14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 414)
2019-07-31 แจ้งพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน (ดู : 676)
2019-07-18 ประกาศเรื่องฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ภาคตะวันออกและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16 - 21 กรกฎาคม 2562 ฉบับที่ 1 (ดู : 696)
2019-06-27 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 698)
2019-06-27 ประชาสัมพันธ์การย้ายที่อยู่ผู้สูงอายุ (ดู : 665)
2019-06-21 การประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติราชการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 761)
2019-05-17 ประชุมเพื่อวางแผน และร่วมขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านสร้าง ชั้น 2 (ดู : 748)
2019-03-18 ขอให้เตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวน (ดู : 789)
2019-03-18 การเปิดให้บริการจัดทำบัตรปรจะจำตัวประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ดู : 811)
2019-03-18 รายงานสถานการณ์ความเค็มและปริมาณน้ำ (ดู : 750)
2019-01-30 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) (ดู : 405)
2019-01-29 งาน big cleansing day (ดู : 831)
2018-08-16 สนง.ปภ.ปจ.ขอรายงานปริมาณ น้ำฝน ประจำวันที่ 15 ส.ค 61 (ดู : 928)
2018-08-15 ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน" ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2561 (ดู : 891)
2018-07-25 โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ (ดู : 876)
2018-03-28 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 12 จุด ให้กับหมู่ที่ 1,4,6,7,8,9,10,11,12,13 หมู่ละ 1 จุด (ดู : 694)
2017-07-25 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านไร่ - บ้านบางแตน (สายทางที่ ๒๔) ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (ดู : 434)
2017-07-25 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านไผ่ดำ ? บ้านแหลมวน (สายทางที่ 26) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 396)
2017-06-23 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหัวสะแก – บ้านบางรุ่งโรจน์ (สายทางที่ 5 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ) (ดู : 650)
2017-04-25 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหัวสะแก ? บ้างบางรุ่งโรจน์ (สายทางที่ 5) (พื้นที่ดำเนินการโครงการ หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 10) ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (ดู : 482)
2017-03-29 ราคากลาง กำจัดวัชพืช และผักตบชวาในลำคลองตำบลบางยาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (ดู : 640)
2017-01-27 ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจรถนน สายบ้านหัวสะแก - บ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ ๑๑ ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (ดู : 648)
2017-01-27 ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจร ถนนสายบ้านคลองโพธิ์ - บ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ ๑๑ ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (ดู : 1060)
2017-01-27 ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ (ดู : 921)
2016-11-14 ราคากลาง โครงการ เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 602)
2016-11-14 ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างที่จอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 908)
2016-11-14 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการขุดแหล่งน้ำพร้อมร่องคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (ดู : 374)
2016-09-22 ประกาศ รายชื่อผู้มายื่นเอกสารสอบราคาจ้างโครงการขุดแหล่งน้ำพร้อมร่องคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (ดู : 560)
2016-09-22 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อเอกสารสอบราคาจ้างโครงการขุดแหล่งน้ำพร้อมร่องคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (ดู : 397)
2016-08-03 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายเรียบแม่น้ำปราจีนบุรี สายทางที่ ๒๙ (ต่อจากถนนเดิม) ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (ดู : 415)
2016-08-01 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อเอกสารสอลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายเรียบแม่น้ำปราจีนบุรี สายทางที่ ๒๙ (ต่อจากถนนเดิม) ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (ดู : 413)
2016-08-01 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายเรียบแม่น้ำปราจีนบุรี สายทางที่ ๒๙ (ต่อจากถนนเดิม) ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (ดู : 373)
2016-08-01 ประกาศ รายชื่อผู้มายื่นเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายเรียบแม่น้ำปราจีนบุรี สายทางที่ ๒๙ (ต่อจากถนนเดิม) ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (ดู : 408)
2016-07-27 ราคากลาง โครงการขุดแหล่งน้ำพร้อมร่อง คูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (ดู : 391)
2016-07-01 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายเรียบแม่น้ำปราจีนบุรี สายทางที่ ๒๙ (ต่อจากถนนเดิม) (ดู : 411)
2016-06-21 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านไร่ - บ้านบางแตน (สายทางที่ ๒๔) ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (ดู : 423)
2016-06-20 ประกาศ รายชื่อผู้มายื่นซอง ครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านไร่ ? บ้านบางแตน (สายทางที่ 24) ตำบลบางยาง (ดู : 388)
2016-06-20 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อซองครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านไร่ ? บ้านบางแตน (สายทางที่ 24) ตำบลบางยาง (ดู : 388)
2016-06-14 ประกาศ รายชื่อผู้มายื่นซอง โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านไผ่ดำ ? บ้านแหลมวน (สายทางที่ 26) พื้นที่ดำเนินโครงการ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 374)
2016-06-14 ประกาศ รายชื่อผู้มายื่นซอง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหัวสะแก ? บ้างบางรุ่งโรจน์ (สายทางที่ 5) (พื้นที่ดำเนินการโครงการ หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 10) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 364)
2016-06-13 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะประมูลราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านวัด ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 380)
2016-06-10 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านไผ่ดำ ? บ้านแหลมวน (สายทางที่ 26) พื้นที่ดำเนินโครงการ หมู่ที่ 1 ตำบลบางยาง ด้วยวิธีทางอิเล (ดู : 363)
2016-06-06 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหัวสะแก ? บ้างบางรุ่งโรจน์ (สายทางที่ 5) (พื้นที่ดำเนินการโครงการ หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 10) ด้วยวิธีทางอิเล็ก (ดู : 337)
2016-06-05 ประกาศ เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2559 (ดู : 356)
2016-06-02 ประกาศ รายชื่อผู้มายื่นเอกสารประกวดราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านวัด ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 422)
2016-05-10 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (ดู : 367)
2016-05-10 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (ดู : 382)
2016-05-03 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (ดู : 400)
2016-05-03 ประกาศ รายชื่อผู้มายื่นซองโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (ดู : 369)
2016-04-25 ราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านไผ่ดำ ? บ้านแหลมวน (สายทางที่ 26) พื้นที่ดำเนินโครงการ หมู่ที่ 1 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (ดู : 368)
2016-04-25 ราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านไร่ ? บ้านบางแตน (สายทางที่ 24) ตำบลบางยาง (ดู : 396)
2016-04-07 ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง หมู่ที่ 2 (ดู : 412)
2016-02-18 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงทางหลวงชนบทเว้นการก่อสร้าง๗) พื้นที่ดำเนินการโครงการหมู่ที่ 6 (สายทางที่ 20) (ดู : 368)
2016-01-27 ราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (ดู : 345)
2016-01-07 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 367)
2016-01-07 ประกาศ รายชื่อผู้มายื่อเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 352)
2016-01-04 ประกาศ เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 (ดู : 348)
2015-12-28 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 364)
2015-12-28 ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านวัด ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 433)
2015-12-15 การยื่นแบบและการชำระภาษี ประจำปี 2559 (ดู : 637)

2022-04-27 ประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านวัด ตำบลบางยาง จำนวน 3 ช่วง (ดู : 51)


2022-04-12 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านวัด ตำบลบางยาง จำนวน 3 ช่วง (ดู : 53)
2022-04-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด 42-006 สายบ้านหัวสะแก-บ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ 2 (ดู : 53)
2022-04-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-001 สายบ้านหัวดอน-บ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ 12 (ดู : 51)
2022-04-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง ปจ.ถ.42-008 สายบ้านบางยาง หมู่ที่ 3 (ดู : 55)
2022-03-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง ปจ.ถ.42-032 สายบ้านบางรุ่งโรจน์ หมุ่ที่ 10 (ดู : 51)
2022-03-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์ กองช่าง (ดู : 52)
2022-03-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายสำเนาเอกสาร กองช่าง (ดู : 51)
2022-03-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลืองานกองการศึกษา (ดู : 51)
2022-03-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลเด็กปฐมวัย ประเดือนเมษายน (ดู : 52)
2022-03-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7366 ปราจีนบุรี (ดู : 52)
2022-03-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก (ดู : 53)
2022-03-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565 (ดู : 51)
2022-03-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอินทาราม (ดู : 55)
2022-03-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กองคลัง (ดู : 53)
2022-03-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-014 สายบ้านคลองโพธิ์-บ้านบางเตย หมู่ที่ 13 (ดู : 51)
2022-03-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง (ดู : 51)
2022-03-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-012 สายบ้านโพธิ์เย็น-บ้านบางแตน หมู่ที่ 11 (ดู : 50)
2022-03-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-015 สายบ้านบางอีรำ หมู่ที่ 9 (ดู : 51)
2022-03-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-017 สายบ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ 11 (ดู : 51)
2022-03-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะเอนกประสงค์หน้าขาว) สำนักปลัด (ดู : 52)
2022-03-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะเอนกประสงค์หน้าขาว) สำนักปลัด (ดู : 54)
2022-02-25 ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำกน้าที่ช่วยเหลืองานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม (ดู : 51)
2022-02-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-035 สายบ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 10 (ดู : 53)
2022-02-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-016 สายบ้านบางอีรำ-บ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 10 (ดู : 52)
2022-02-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-036 สายบ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 10 (ดู : 52)
2022-02-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-018 สายบ้านบางรุ่งโรจน์-บ้านบางแตน หมู่ที่10 (ดู : 53)
2022-02-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อประปาชั่วคราวบริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 12 (ดู : 52)
2022-02-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงคันดินบ่อประปาและสูบน้ำเพื่อภัยแล้ง หมู่ที่ 5 (ดู : 51)
2022-02-15 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 53)
2022-02-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) (ดู : 51)
2022-02-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) (ดู : 52)
2022-02-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ดู : 51)
2022-02-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ดู : 52)
2022-01-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงาน กองช่าง (ดู : 51)
2022-01-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปทำหน้าที่ผู้ช่วยงานในกองคลัง (ดู : 52)
2022-01-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำหน้าที่ช่วยเหลืองานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ดู : 51)
2022-01-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป (สำนักปลัด) (ดู : 51)
2022-01-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 51)
2022-01-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือดุแลเด็กปฐมวัย (ดู : 52)
2022-01-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 51)
2022-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ประกอบอาหารเลี้ยงเด็กปฐมวัย (ดู : 50)
2022-01-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ 11 (ดู : 52)
2022-01-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) (ดู : 51)
2022-01-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) (ดู : 51)
2022-01-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1074 ปราจีนบุรี (ดู : 52)
2022-01-10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 (ดู : 85)
2021-12-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปทำหน้าที่ผู้ช่วยงานในกองคลัง (ดู : 82)
2021-12-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง (ดู : 82)
2021-12-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุุคคลภายนอกทำหน้าที่ช่วยเหลืองานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ดู : 82)
2021-12-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาแรงบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลเด็กปฐมวัย (ดู : 85)
2021-12-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป (สำนักปลัด) เพื่อปฏิบัติงานสำนักปลัด (ดู : 80)
2021-11-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง (ดู : 86)
2021-11-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง (ดู : 96)
2021-10-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ขององคืการบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 96)
2021-10-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ขององคืการบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 86)
2021-10-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเลือกตั้ง (ดู : 97)
2021-10-04 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส 4 (ดู : 108)
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำำหน้าที่ช่วยเหลือดุแลเด็กปฐมวัย (ดู : 108)
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำหน้าที่ช่วยเหลืองานกองการศึกษา (ดู : 112)
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล) (ดู : 110)
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) (ดู : 110)
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์ กองช่าง (ดู : 107)
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด (ดู : 108)
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สำนักปลัด (ดู : 106)
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล้กทรอนิกส์ (ดู : 105)
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ประกอบอาหารเลี้ยงเด็กปฐมวัย (ดู : 110)
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง (ดู : 109)
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กองคลัง (ดู : 110)
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพิมพ์เลเซอร์ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 111)
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานสำนักปลัด (ดู : 111)
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง (ดู : 110)
2021-10-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยงานในกองคลัง (ดู : 112)
2021-09-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตามโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ อบต.บางยาง (ดู : 110)
2021-09-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตามโครงการจัดหาพัสดุและครุภัรฑ์ควบคุมและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 109)
2021-09-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 พื้นที่ หมู่ 9,10,11,12,13 (ดู : 108)
2021-09-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 พื้นที่หมุ่ 1,2,3,4,5,6,7,8 (ดู : 110)
2021-09-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (ดู : 110)
2021-09-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลุกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านวัด หมู่ที่ 5 (ดู : 108)
2021-09-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลุกรังซ่อมแซมถนนลุกรัง สายบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 8 (ดู : 110)
2021-09-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องคืการบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 110)
2021-09-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 109)
2021-09-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 107)
2021-09-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำคลองสะตือ บ้านวัด หมู่ที่ 5 (ดู : 116)
2021-09-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน (สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกาษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย) (ดู : 111)
2021-09-10 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมโรงจอดรถ หมู่ที่ 2 (ดู : 112)
2021-09-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 กองการศึกษา (ดู : 110)
2021-09-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) (ดู : 111)
2021-09-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 (ดู : 113)
2021-09-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงเพดานพร้อมว่อมแซมไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น (ดู : 109)
2021-09-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ในชุดคู่มือเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็ก บ้านบางรุ่งโรจน์ (ดู : 113)
2021-09-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ในชุดคู่มือเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็ก วัดใหม่โพธิ์เย็น (ดู : 107)
2021-09-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ในชุดคู่มือเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็ก วัดอินทาราม (ดู : 111)
2021-09-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ในชุดคู่มือเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็ก วัดคลองเฆ่ (ดู : 108)
2021-09-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง (ดู : 110)
2021-09-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) (ดู : 109)
2021-08-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง หมู่ที่ 8 (ดู : 117)
2021-08-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 110)
2021-08-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ประกอบอาหารเลี้ยงเด็กปฐมวัย (ดู : 115)
2021-08-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง (ดู : 113)
2021-08-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง (ดู : 110)
2021-07-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปทำหน้าที่ผู้ช่วยงานในกองคลัง (ดู : 127)
2021-07-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) กองคลัง (ดู : 119)
2021-07-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7366 ปราจีนบุรี (ดู : 124)
2021-07-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ประกอบอาหารเลี้ยงเด็กปฐมวัย (ดู : 131)
2021-07-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 122)
2021-07-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) ประจำปี 2564 (ดู : 132)
2021-07-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปจ.ถ.42-035 สายบ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 10 (ดู : 124)
2021-07-05 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (ดู : 121)
2021-07-01 รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 125)
2021-06-30 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 125)
2021-06-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป (สำนักปลัด) เพื่อปฏิบัติงานสำนักปลัด (ดู : 122)
2021-06-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ประกอบอาหารเลี้ยงเด็กปฐมวัย (ดู : 129)
2021-06-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง (ดู : 129)
2021-06-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์ กองช่าง (ดู : 128)
2021-06-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนตามสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 128)
2021-06-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 129)
2021-06-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) (ดู : 128)
2021-06-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 131)
2021-06-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 127)
2021-06-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 132)
2021-06-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป (สำนักปลัด) (ดู : 129)
2021-05-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป (สำนักปลัด) เพื่อปฎิบัติงานสำนักปลัด (ดู : 127)
2021-05-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 130)
2021-05-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 123)
2021-05-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 127)
2021-05-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน ปจ.ถ.42-020 สายบ้านไร่-บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 (ดู : 133)
2021-05-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ (แบตเตอรี่) รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 7366 ปราจีนบุรี (ดู : 126)
2021-05-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนดชกรีตเสริมเหล็ก ปจ.ถ.42-001 สายบ้านหัวดอน-บ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ 12 (ดู : 117)
2021-05-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง (ดู : 126)
2021-05-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานถ่ายสำเนาเอกสาร กองช่าง (ดู : 133)
2021-05-03 ประกาศผูชนะการเสนอราคา จัดซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย (แบบ 3 ชั้น) เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เดือนเมษายน 2564 (ดู : 185)
2021-04-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 118)
2021-04-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง (ดู : 129)
2021-04-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปทำหน้าที่ผู้ช่วยงานในกองคลัง (ดู : 126)
2021-04-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง ปจ.ถ.42-020 สายบ้านไร่-บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 (ดู : 132)
2021-04-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Adapter Notbook) (ดู : 128)
2021-04-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไล่รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 7366 ปราจีนบุรี (ดู : 132)
2021-04-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปจ.ถ.42-009 สายบ้านวัด หมู่ที่ 5 (ดู : 133)
2021-04-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปจ.ถ.42-014 สายบ้านคลองโพธิ์-บ้านบางเตย หมู่ที่ 13 (ดู : 133)
2021-04-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปจ.ถ.42-013 สายบ้านคลองโพธิ์-บ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ 9 (ดู : 136)
2021-04-05 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (ดู : 133)
2021-04-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 2 (ดู : 133)
2021-04-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3 (ดู : 132)
2021-04-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้น้ำดื่ม 2 หัวจ่าย (ดู : 135)
2021-04-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์หน้าเมลามีน ขนาด 4 ฟุต (สำนักปลัด) (ดู : 134)
2021-04-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) (ดู : 131)
2021-04-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) (ดู : 130)
2021-04-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) (ดู : 135)
2021-04-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) (ดู : 130)
2021-04-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์พร้อมเช็คช่วงล่างรถยนต์ส่วนกลาง 7366 ปราจีนบุรี (ดู : 140)
2021-04-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์พร้อมเช็คช่วงล่างรถยนต์ส่วนกลาง กจ 1074 ปราจีนบุรี (ดู : 133)
2021-04-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์อะไหล่เครื่องยนต์รถบรรทุกน้ำ 82-2528 ปราจีนบุรี (ดู : 133)
2021-04-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดู : 131)
2021-03-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านง่รครัว (น้ำดื่ม ) องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 133)
2021-03-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลเด็กปฐมวัย (ดู : 131)
2021-03-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำหน้าที่ช่วยเหลืองานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ดู : 134)
2021-03-31 จัดซื้อน้ำดื่มให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 138)
2021-03-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง (ดู : 131)
2021-03-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด 42-032 สายบ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 10 (ดู : 134)
2021-03-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปจ.ถ.42-003 สายบ้านหัวดอน-บ้านบางยาง หมู่ที่ 3 (ดู : 136)
2021-03-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปจ.ถ.42-019 สายบ้านบ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 10 (ดู : 135)
2021-03-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-018 สายบ้านบางรุ่งโรจน์-บ้านบางแตน หมู่ที่ 10 (ดู : 137)
2021-03-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมลูกรัง พร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-007 สายบ้านหัวสะแก หมู่ที่ 2 (ดู : 143)
2021-03-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-015 สายบ้านบางอีรำ หมู่ที่ 9 (ดู : 136)
2021-03-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง ปจ.ถ.42-017 สายบ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ 11 (ดู : 139)
2021-03-16 ประกวดราคาจ้างโครงการกาอสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ปจ.ถ.42-026 สายบ้านไผ่ดำ-บ้านแหลมวน หมู่ที่ 4-1 บ้านไผ่ดำ บ้านแหลมวน (ดู : 145)
2021-03-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 139)
2021-03-10 ประกาศ จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง หมู่ที่ 4 (ดู : 137)
2021-03-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมสูบน้ำเข้าบ่อประปา หมู่ที่ 5 (ดู : 138)
2021-03-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสูบเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 (ดู : 145)
2021-03-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมบดอัด 42-009 สายบ้านวัด หมู่ที่ 5 (ดู : 140)
2021-03-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-020 สายบ้านไร่-บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 8 (ดู : 140)
2021-03-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง (ดู : 141)
2021-03-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง (ดู : 143)
2021-03-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง (ดู : 122)
2021-03-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบอะไกล่รถยนต์ส่วนกลาง กข 7366 ปราจีนบุรี (ดู : 139)
2021-03-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 146)
2021-03-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 140)
2021-03-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 134)
2021-03-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ประกอบอาหารเลี้ยงเด็กปฐมวัย (ดู : 131)
2021-02-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-030 สายบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 8 (ดู : 137)
2021-02-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-023 สายบ้านท่าช้าง-บ้านบางไซร์ หมู่ที่4 หมู่ที่ 8 (ดู : 137)
2021-02-19 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 136)
2021-02-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุฯภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (ดู : 142)
2021-02-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง (ดู : 139)
2021-02-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดภัยแล้ง (ดู : 136)
2021-02-05 ยกลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก (ดู : 141)
2021-02-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดภัยแล้ง (ดู : 137)
2021-02-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พื้นที่ หมู่ 9,10,11,12,13 (ระลอกใหม่) (ดู : 144)
2021-02-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พื้นที่ หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8 (ระลอกใหม่) (ดู : 145)
2021-02-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 6 ฟุต (ดู : 143)
2021-02-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ประกอบอาหารเลี้ยงเด็กปฐมวัย (ดู : 140)
2021-02-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 141)
2021-02-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 141)
2021-02-01 ประกาศผูนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 147)
2021-01-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดภัยแล้ง (ดู : 135)
2021-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ดู : 143)
2021-01-25 ประกาศผ฿้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง (ดู : 143)
2021-01-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง (ดู : 140)
2021-01-15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต (กองคลัง) (ดู : 144)
2021-01-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง ปจ.ถ. 42-034 สายบ้านวัดพร้อมปักไม้ยูคา หมู่ 5 (ดู : 168)
2021-01-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ. 42-027 สายบ้านไผ่ดำ หมู่ 6 (ดู : 166)
2021-01-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนถนนลูกรัง ปจ.ถ. 42-029 บ้านแหลมวนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1 (ดู : 168)
2021-01-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องพิมพ์ กองช่าง (ดู : 163)
2021-01-05 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสมรา 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) (ดู : 164)
2020-12-15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 181)
2020-10-01 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข่อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (ดู : 124)
2020-07-23 ประกาศการขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 229)
2020-07-03 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข่อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (ดู : 126)
2020-06-08 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปจ.ถ.42-023 บ้านท่าช้าง-บ้านบางไซร์ หมู่ที่ 8 (ดู : 122)
2020-06-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-007 สายบ้านหัวสะแก พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ 2 (ดู : 241)
2020-06-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-014 สายบ้านคลองโพธิ์-บ้านบาง พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ 13 (ดู : 236)
2020-06-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-017 สายบ้านโพธิ์เย็น พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 (ดู : 250)
2020-06-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-035 สายบ้านบางรุ่งโรจน์ พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ 10 (ดู : 250)
2020-06-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-036 สายบ้านบางรุ่งโรจน์ พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ 10 (ดู : 264)
2020-06-02 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 235)
2020-06-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ดู : 237)
2020-06-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1.pdf (ดู : 236)
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อทำหน้าที่ประกอบอาหารเลี้ยงเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 254)
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) (ดู : 290)
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) (ดู : 287)
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 282)
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน (ดู : 284)
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 272)
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเรือพร้อมตกแต่ง โครงการแห่พระทางน้ำ (ดู : 256)
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำ (ดู : 257)
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลเด็กปฐมวัย (ดู : 278)
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป (สำนักปลัด) (ดู : 266)
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น (ดู : 267)
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปทำหน้าที่ผู้ช่วยงานในกองคลัง (ดู : 240)
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง (ดู : 273)
2019-11-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำหน้าที่ช่วยเหลืองานกองการศึกษา (ดู : 277)
2019-11-18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ (ดู : 270)
2019-11-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดีเซล) (ดู : 279)
2019-11-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการแห่พระทางน้ำ ประจำปี 2562 (ดู : 247)
2019-11-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแห่พระทางน้ำ ประจำปี 2562 (ดู : 295)
2019-10-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (ดู : 202)
2019-09-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (สำนักปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (ดู : 280)
2019-09-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่จะใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 280)
2019-09-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปจ.ถ.42-016 บ้านบางอีรำ-บ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 10 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (ดู : 300)
2019-09-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปจ.ถ.42-031 บ้านแหลมวน หมู่ที่ 1 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จะังหวัดปราจีนบุรี (ดู : 301)
2019-09-20 แบบ บก.06 โครงการซื้อลูกรังซ่อมแซมลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-001 สายบ้านหัวดอน-บ้านโพธิ์เย็น พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ 12 (ดู : 289)
2019-09-20 แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปจ.ถ.42-013 บ้านคลองโพธิ์-บ้านโพธิ์เย็น พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ 9 (ดู : 280)
2019-09-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนวัสดุคงทนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หกมายเลขทะเบียน กข 7366 ปราจีนบุรี (ดู : 252)
2019-09-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปจ.ถ.42-012 บ้านโพธิ์เย็น-บ้านบางแตน หมู่ที่ 11 (ดู : 274)
2019-09-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 280)
2019-09-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกรังซ่อมแซมถน สายบ้านวัด หมู่ที่ 5 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราาจีนบุรี (ดู : 273)
2019-09-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-020 สายบ้านไร่-บ้านท่าช้าง พื้นที่ดำเนินการหมู่ 8 (ดู : 253)
2019-09-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง ปจ.ถ.42-032 สายบ้านบางรุ่งโรจน์ พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ 10 ,โครงการซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง ปจ.ถ.42-018 สายบ้านบางรุ่งโรจน์ พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ 10 และโครงการซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง ปจ (ดู : 292)
2019-09-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ปจ.ถ.42-001 สายบ้านหัวดอน-บ้านโพธิ์เย็น พื้นที่ดำเนินการหมู่ 12 (ดู : 255)
2019-08-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยงานด้านแผนที่ภาษี (ดู : 282)
2019-08-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 265)
2019-08-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ปจ.ถ.42-007 หมู่ที่ 2 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (ดู : 288)
2019-08-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบางอีรำ-บ้านบางรุ่งโรจน์ (สายทางที่ 16) พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ ๙ ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (ดู : 283)
2019-08-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 276)
2019-08-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 287)
2019-08-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 249)
2019-08-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง (ดู : 278)
2019-08-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (ดู : 288)
2019-08-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (ดู : 294)
2019-08-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารไฟฟ้ารั้ว ค.ส.ล. พร้อมทาสีห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (ดู : 303)
2019-08-09 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบางอีรำ หมู่ที่ ๙ พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ ๙ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปจ.ถ.๔๒-๐๑๑ บ้านโพธิ์เย็น-บ้านบางเตย พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ ๑๑ ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (ดู : 287)
2019-08-08 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบางอีรำ หมู่ที่ ๙ พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ ๙ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปจ.ถ.๔๒-๐๑๑ บ้านโพธิ์เย็น-บ้านบางเตย พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ ๑๑ ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (ดู : 478)
2019-07-26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านบางอีรำ หมู่ 9 พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ 9 และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปจ.ถ.42-011 บ้านโพธิ์เย็น-บ้านบางเตย พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ 11 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ด (ดู : 200)
2019-07-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ปจ.ถ.42-028 บ้านไผ่ดำ-บ้านบางไซร์ หมู่ 4 สาย ปจ.ถ.42-026 บ้านไผ่ดำ-บ้านแหลมวน หมู่่ 6 (e-bidding) (ดู : 200)
2019-07-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (ดู : 204)
2019-06-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลองโพธิ์-บางเตย หมู่ที่ 13 (ดู : 201)
2019-04-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (ดู : 196)
2019-01-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (ดู : 203)
2018-09-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปจ.ถ.42-013 บ้านคลองโพธิ์-บ้านโพธิ์เย็น หมู่ที่ 11 (ดู : 205)
2018-08-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปจ.ถ.42-016 บ้านบางอีรำ - บ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 10 (ดู : 198)
2018-03-28 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 12 จุด ให้กับหมู่ที่ 1,4,6,7,8,9,10,11,12,13 หมู่ละ 1 จุด (ดู : 824)
2018-03-08 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 10 (ดู : 973)
2018-01-31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.42-005 สายบ้านหัวสะแก - บ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 2, 11 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีปร (ดู : 807)
2017-06-27 ประกาศสอบราคา โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ดำเนินการ ม.๕ บ้านวัด, ม.๓ บ้านบางยาง, ม.๒ บ้านหัวสะแก (ดู : 1591)
2017-06-27 ประกาศสอบราคา โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ดำเนินการ ม.๕ บ้านวัด, ม.๓ บ้านบางยาง, ม.๒ บ้านหัวสะแก (ดู : 866)
2017-06-15 ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านคลองโพธิ์ - บ้านบางเตย (สายทางที่ 14) (พื้นที่ดำเนินโครงการ หมู่ที่ 13) (ดู : 393)
2017-06-05 ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านไร่ - บ้านบางแตน (สายทางที่ 24) ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (ดู : 372)
2017-05-24 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านไผ่ดำ – บ้านแหลมวน (สายทางที่ 26) พื้นที่ดำเนินโครงการ หมู่ที่ 1 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (ดู : 896)
2017-04-25 ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหัวสะแก - บ้างบางรุ่งโรจน์ (สายทางที่ 5) (พื้นที่ดำเนินการโครงการ หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 10) ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีน (ดู : 320)
2016-09-08 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการขุดแหล่งน้ำพร้อมร่อง คูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (ดู : 346)
2016-07-13 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๑ (ดู : 310)
2016-05-16 ประกวดราคาจ้าง ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านวัด ตำบลบางยาง (ดู : 308)
2015-12-17 ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558 (ดู : 342)
2015-07-27 ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (ดู : 336)
2015-07-10 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านหัวดอน - บ้านโพธิ์เย็น(พื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ฯลฯหมูที่ ๑๒) (ดู : 363)
2015-07-08 โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านคลองโพธิ์ ? บ้านโพธิ์เย็น (พื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ฯลฯ หมู่ที่ 9) (ดู : 326)
2015-06-22 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหัวสะแก - บ้านโพธิ์เย็น(พื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง หมู่ที่ ๒) (ดู : 360)
2015-06-09 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ปจ ๔๐๓๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๗ หมู่ที่ ๑๑ (ดู : 347)
2015-04-07 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านท่าช้างบ้านบางไซร์(พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างฯลฯ หมู่ที่ 8) (ดู : 315)
2015-04-03 โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ดู : 304)
2015-03-20 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ม.8 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 367)
2015-03-20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบางอีรำ ? บ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 9 ? หมู่ที่ 10 (ดู : 350)
2015-03-03 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองโพธิ์ - บ้านโพธิ์เย็นหมู่ที่ 11 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (ดู : 356)
2015-02-09 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ปจ ๔๐๓๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๗ หมู่ที่ ๑๑ (ดู : 783)
2015-02-05 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (ดู : 386)
2014-04-03 โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ดู : 842)
2014-03-20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 เส้นกลางหมู่บ้านต่อจากเดิม (ดู : 767)
2013-09-13 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองโพธิ์ - บ้านบางขาม หมูที่ ๑๓ (ดู : 335)
2013-03-01 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านไผ่ดำ หมู่ที่ 6 - บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบางยาง (ดู : 375)
2013-03-01 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านไผ่ดำ หมู่ที่ 6 - บ้านบางไซร์ หมู่ที่ 4 (ดู : 379)

ประกวดราคาจ้างงานบริหารอาคาร ส.ส.ท. สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ หมายเลข 119 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. แบบเลขที่ 2406 (ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ) ราคาต่อหน่วย 873 บาท จำนวน 802 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคา ขนาด 1 ตัน ทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้ง-ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับอาคารบริการแพทย์แผนไทย และผลิตยาสมุนไพร ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖๐A (๕๐๐A) โรงพยาบาลแม่ใจ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าว กทม ทางระบบอินเตอร์เน็ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน กิจกรรม ชุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านหาด หมู่ที่ 5 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนแบบคมชัด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลคำไฮใหญ่ - บ้านค้อ หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.670 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350 ตารางเมตร
ประกวดราคาซื้อซื้อโคมไฟผ่าตัดชนิดโคมเดี่ยวติดเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งแสนสุข หมู่ที่ 11 ตำบลกระโสบ - บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.590 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,950 ตารางเมตร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโพนแพง - บ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.550 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร
ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเร่งด่วนสำหรับงานซ่อมปรับปรุงถนนภายในพื้นที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายถนนเสริมผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 ต.เวียงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำสมิง หมู่ที่ 3 ตำบลสว่าง - บ้านสะพานโดม หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.570 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,850 ตารางเมตร
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติสำหรับห้องผ่าตัด จำนวน 9 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเพื่อฝังกลบขยะมูลฝอยในสถานที่ของเอกชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อตู้ดูดควัน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยจัดซื้อในคราวเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอกะปง (พิพิธภัณฑ์พระนารายณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด3แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือถ่างหน้าอกเวลาเจาะเส้นเลือด IMA (Rultrat reracter) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟอ.ปบ.สฟ.ปราณบุรี-จุดแบ่งเขตบ้านสระน้อย ช่วง2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อไม้เนื้อแข็ง ขนาดต่าง ๆ (งานสถานีสูบน้ำหนองโรง 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมระบบส่งน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อหินย่อยเบอร์ 2 และทรายหยาบ (งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสระลงเรือ 1 บ้านห้วยลึกพร้อมระบบส่งน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อหินย่อยเบอร์ 2 และทรายหยาบ (งานระบบท่อส่งน้ำสระลงเรือ 2 ระยะ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อไม้แบบ ขนาดต่าง ๆ (งานก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านภูมิเจริญพร้อมขุดลอกลำห้วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อไม้แบบ ขนาดต่าง ๆ (งานก่อสร้างฝายบ้านหลุมหินพร้อมขุดลอกลำห้วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อไม้แบบ ขนาดต่าง ๆ (งานก่อสร้างฝายวังประดู่พร้อมขุดลอกลำห้วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และอื่น ๆ (งานระบบท่อส่งน้ำสระลงเรือ 2 ระยะ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อเหล็กเสริมคอนกรีต และอื่น ๆ (งานก่อสร้างฝายบ้านหลุมหินพร้อมขุดลอกลำห้วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่าง ๆ (งานก่อสร้างฝายวังประดู่พร้อมขุดลอกลำห้วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาเส้นทางและจัดทำคู่มือวางแผนกิจกรรมไมซ์ (Thailand 7 MICE Magnificent Themes) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างกฟส.นฉ. ขอทำจัดซื้อจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัด-ติดกลับมิเตอร์แรงต่ำ ในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง และ อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Inspiration Lap พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 170 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีต (โดยวิธี Pavenment Place Recycling) สายทางเข้าบ้านหนองเต่า จากถนนลาดยาง - รั้วโรงเรียนบ้านหนองเต่า (ถนนสายบ้านหัวหนอง-บ้านหนองโพธิ์) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรงและวัสดุอุปกรณ์ ในการติดตั้งสาย Fiber Optic และสายเคเบิ้ลโทรศัพท์บริเวณเหมืองแม่เมาะ (1200115087) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและบริการเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วงเหมือ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเรือนอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างจ้างออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติม ปรับปรุง ห้องน้ำ อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระกระโจม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง KSR7R-03 บ้านดงดินแดง-สุดเขตโครงการธรรมรักษ์ จุดที่ 3 จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทิวทัศน์ หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๗๒.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน และแผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๓ แผ่น
สอบราคาจ้างสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๖ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตร.ม.
สอบราคาจ้างสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านป้าเตือน หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่พื้นที่เทคอนกรีตรวมกันไม่กน้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตร.ม.
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง 20.00ม. ความจุ 20 ลบ.ม. และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ หมู่ 4 บ้านไสต้นวา (ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุลุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากอุทกภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกอก หมู่ที่ 6 ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากอุทกภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการประเภทเกษตรกรรม
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดหาและติดตั้งมาตรวัดปริมาณน้ำดิบ กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังซอยจัดสรรตำรวจ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลในคลองบางปลากด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างงานจ้างสำรวจจัดทำแผนที่รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์และประเมินราคาเพื่อกำหนดราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง NEF มากกว่า 40 จากการดำเนินงานของ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างงานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างงานติดตั้ง Walk - in Hood ห้อง 909 อาคาร B INC II ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างงานเปลี่ยนระบบท่อน้ำประปาหลักอาคาร BIOTEC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่4-บ้านบุหวายหมู่12 ตำบลวังหิน รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.267-02 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำระบบประปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีการเรียงหินยาแนว
ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์กระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงด้านหลังอาคารเรียน 6 ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้อง Robotics Laboratory จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แผ่นโลหะดามกระดูกชนิดเล็ก MiNi จำนวน 600 EA
ประกวดราคาซื้อFlat Idler ขนาด 1,400 mm. จำนวน 150 EA (1500136278) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อOIL LUBRICATING GEAR ISO VG320 จำนวน 16,000 LR (1900002501) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดจ้างออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าประชารัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายประหยัดจิตร - เกาะขวาง โดยทำการเสริมผิวจราจรเดิมด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัยพยาบาล (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบางเตา (หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10)
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางภายในเขต อบต.บางสวรรค์ (หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 13)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายบุญฤทธิ์ ศิริเสน - หมู่ที่ 9 ตำบลคลองชะอุ่น (จุดบ้านนายสุเชษฐ พลายทอง)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกบ้านนายประไพ ขวัญชุม ถึง เขตหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา
ประกวดราคาจ้างจ้างติดตั้งป้ายปจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนริมคลองชลประทาน 1 ซ้าย 8 ซ้าย (ด้านซ้ายคลอง) หมู่ที่ 2,3,5,6 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ชนิด 8 ล้อ จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลติดคอนกรีตสายแยกทางหลวง อำเภอห้วยผึ้ง ถึง อำเภอนาคูไปบ้านไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนริมคลองชลประทาน ๑ ซ้าย ๘ ซ้าย (ด้านขวาคลอง) หมู่ที่ ๒,๓,๕,๖ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการไมซ์เพื่อชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุเผาศพสุสานบ้านห้วยป้าย หมู่ที่ 6 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูทางเข้าวิทยาเขตร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ้ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างติดตั้งปรับปรุงบ่อกักเก็บไขมัน สำหรับห้องอาหารของทุกส่วนงาน หน่วยงานและอาคารที่พักอาศัยพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างทำแฟ้มสารบบที่ดินแบบแนวนอน จำนวน 140,000 แฟ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงหน่วยงานคลินิกกุมารประสาทวิทยาในเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องทันตกรรมโรงพยาบาลกระสัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และปรับปรุงถนน คสล. ซอยบ้านนายใบ ลาเกลี้ยง ชุมชนบ้านเขาหนีบ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ด้านลดน้ำสูญเสีย บริเวณริมถนนสุขุมวิทฝั่งขวา (ช่วงหน้า ทบ.944 ถึง คลองสำโรง) ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ ป.13-16(61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อGram Negative MIC Plates (10 Plates/box) จำนวน 1,920 BOX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าไม้ บริเวณหอถังประปาวัดกระต่ายเต้น
สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย ๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าไม้
สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหน้าหอถังประปา หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้
ประกวดราคาจ้างเหมางานบำรุงสวนป่าหวาย อายุ 2-6 ปี จำนวน 2,000 ไร่ และจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และปรับปรุงถนน คสล. ซอยบ้านนายใบ ลาเกลี้ยง ชุมชนบ้านเขาหนีบ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ภาพกิจกรรมกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์?(NO Gife Policy)

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ตามสถานศึกษา วัด รพสต. และชุมชน ปี 2563 -2564

โครงการแห่พระทางน้ำ (หลวงพ่อคุ้ม) ประจำปี 2563
รวมลิงค์สำคัญ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์และโทรสาร: 037 - 295 - 181
www.tambolbangyang.go.th
e-mail : tambolbangyang@gmail.com